Reklamační řád


Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající poskytuje na zboží a služby záruku dle ustanovení § 2165 občanského zákoníku. 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním.

Pokud je kupujícím spotřebitel, činí při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Tato doba může být výrobcem nebo prodávajícím prodloužena, a to za určitých předem domluvených podmínek. Na prodloužení se nevztahuje zákonný nárok.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Současně není stanovena záruka dle občanského zákoníku na zboží určené jen pro podnikání. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití, montáže, technologických postupů, návodů k použití apod.

Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu, není-li domluveno jinak.

Kupující je oprávněn uplatňovat reklamaci, pokud prokazatelně převzal zboží, které nebylo poškozeno přepravou.

Neprodleně po obdržení zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu www.karcher-chemiestar.cz , je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. 

V případě, že vnější obal zboží je poškozen, kupující zboží buď nepřevezme nebo sepíše s řidičem přepravní služby reklamační protokol (event. pořídí i digitální fotografii), který je podkladem pro další jednání o eventuální náhradě škody, pokud došlo k poškození zboží uvnitř obalu.

Pokud kupující zjistil závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky na čísle +420495263615 či na mail 
shop@karcher-chemiestar.cz  Zaměstnanci prodávajícího okamžitě projednají reklamaci s kupujícím.

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese: CHEMIE STAR, spol.s r.o., K Dolíkám 717/8a, 503 11 Hradec Králové.

Způsob uplatnění reklamace - kupující uplatní reklamaci předáním vadného zboží v provozovně společnosti  CHEMIE STAR spol. s r.o. Reklamaci je možné uplatnit také zasláním vadného zboží spolu s kopií faktury a dalšími doklady na provozovnu na náklady kupujícího, pokud bude reklamace zaslána dobírkou nebude tato zásilka prodávajícím přijata.

Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba doložit  doklad o nákupu zboží, řádně vyplněný a potvrzený záruční list reklamovaného zboží, vyhovující obal (pokud možno originální) , přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje).

Záruční oprava
:
- Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zboží / zásilky prodávajícím. 
- Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná závada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady, nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem prodávajícího. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu zboží, záruční list reklamovaného zboží, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
- Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či autorizovaného servisu, tedy doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování.
- Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).
- Prodávající  si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
- Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo v provozovně společnosti CHEMIE STAR spol. s r.o. od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.
- V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem pracovníka společnosti CHEMIE STAR spol. s r.o., který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.
- Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

Placená oprava
:
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li závada způsobena kupujícím, případně byla-li závada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies